Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE
za pośrednictwem strony internetowej
RiX Media Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Józefa Szujskiego 66 lok. 403: www.starnowa.tv, www.bilety.starnowa.tv

Definicje
STARnowa.tv – RiX Media Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Józefa Szujskiego 66 lok. 403; NIP: 9930661545
Wydarzenie – impreza, spektakl, koncert, wystawa

§ 1 Sprzedaż on-line
Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi RiX Media Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Józefa Szujskiego 66 lok. 403; NIP: 9930661545, zwany dalej STARnowa.tv. Umowa sprzedaży pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Kupującym, a STARnowa.tv zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków: złożenia przez Kupującego zamówienia on-line, uiszczenia przez Kupującego zapłaty przelewem bankowym on-line (e-przelew) otrzymania przez Kupującego od STARnowa.tv potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Użytkownika adres e-mailowy. Dokonując zakupu biletów w systemie on-line, Kupujący akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie. Sprzedaż biletów on-line na wydarzenie kończy się z chwilą rozpoczęcia wydarzenia. Ceny biletów oferowanych przez STARnowa.tv zawierają podatek VAT. W systemie sprzedaży biletów on-line istnieje możliwość zakupu biletów ulgowych. Weryfikacja uprawnień do biletów ulgowych następuje przed wejściem na dane wydarzenie – należy okazać dokument uprawniający do otrzymania biletu ulgowego. Przy zakupie biletów on-line płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego (e-przelew). Płatności za bilety obsługuje PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, przy pomocy portalu internetowego www.payu.com. STARnowa.tv nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionej spółki.

Z chwilą zakupu biletu Klient otrzymuje dostęp do wydarzenia.

§ 2 Ochrona danych
Akceptując warunki sprzedaży Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez STARnowa.tv danych osobowych podanych przez Użytkownika w formularzu zamówienia. Wszystkie dane podane przez Użytkownika są automatycznie szyfrowane przed transmisją do STARnowa.tv bezpiecznym szyfrem i przetwarzane w warunkach poufności. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane będą przez STARnowa.tv w celach administracyjnych, przy zachowaniu prawnych zabezpieczeń i ograniczeń wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo, w każdym czasie, zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą.

§ 3 Polityka cenowa
Każde wydarzenie ma swoja indywidualną cene.

§ 4 Zwrot biletów
Bilety zakupione online nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem odwołania Wydarzenia lub zmiany repertuaru, z winy Organizatora. Zmiana w obsadzie Wydarzenia nie upoważnia do zwrotu biletu. Zwrot należności za bilet kupiony przez Internet następuje po przesłaniu formularza wraz z biletem w pdf i potwierdzeniem zapłaty na adres sprzedaz@starnoa.tv. Zwrot z tego tytułu nastąpi w taki sam sposób w jaki została dokonana płatność. Formularz zwrotu dostępny na stronie www.csm.tarnow.pl- FORMULARZ ZWROTU Zwrot płatności za bilety nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez STARnowa.tv formularza potwierdzenia zwrotu biletu, przelewem na rachunek bankowy Kupującego. W przypadku odwołanego wydarzenia STARnowa.tv przyjmuje zwroty biletów w nieprzekraczalnym terminie 1 miesiąca od daty planowanego wydarzenia. STARnowa.tv nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego błędnych lub nieprawdziwych danych w formularzu potwierdzenia zwrotu biletu. STARnowa.tv nie prowadzi wymiany biletów.

§ 5 Reklamacje
Reklamacje sprzedaży online biletów na Wydarzenia dotyczące funkcjonowania strony internetowej www.csm.tarnow.pl oraz samego Wydarzenia wymagają zgłoszenia reklamacji na adres email: sprzedaz@starnowa.tv. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane teleadresowe Kupującego oraz opis przyczyny reklamacji. STARnowa.tv rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Kupującego o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. STARnowa.tv powiadomi Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Kupującego w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 6 Postanowienia końcowe
STARnowa.tv nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy kupują bilety. STARnowa.tv nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu sieci Internet.

Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w siedzie STARnowa.tv oraz na stronie internetowej www.bilety.starnowa.tv

Menu